سرویس خواب نوزاد

سرویس خواب نوزاد

سرویس خواب نوزاد

اتاق خواب ھايی که ھمراه با بچه ھا بزرگ می شوند وقتی نوزادی در خانواده ای قدم می گذارد، والدین اتاقی را برای او در نظر می گيرند كه مناسب جثه اوست و آن را طوری تزیين می كنند كه به مذاق یك نوازد خوش بياید.اما مشكل اینجاست كه فرد تازه وارد در خانواده تنھا برای مدتی كوتاه نوزاد است و به سرعت تغيير وضعيت خواھد داد اما متأسفانه فضا ودكور اتاق ھمان باقی خواھد ماند كه در ابتدا بود. مشكل فضا به خصوص زمانی كه كودك وارد مدرسه شده و دارای وسایل بيشتری می شود خود را می نمایاند. اما توجه داشته باشيد ھيچ نيازی نيست كه ھر چند وقت یك بار دكور اتاق فرزندتان را كاملا ًعوض كنيد. 

اتاق خواب ھايی که ھمراه با بچه ھا بزرگ می شوند وقتی نوزادی در خانواده ای قدم می گذارد، والدین اتاقی را برای او در نظر می گيرند كه مناسب جثه اوست و آن را طوری تزیين می كنند كه به مذاق یك نوازد خوش بياید.اما مشكل اینجاست كه فرد تازه وارد در خانواده تنھا برای مدتی كوتاه نوزاد است و به سرعت تغيير وضعيت خواھد داد اما متأسفانه فضا ودكور اتاق ھمان باقی خواھد ماند كه در ابتدا بود. مشكل فضا به خصوص زمانی كه كودك وارد مدرسه شده و دارای وسایل بيشتری می شود خود را می نمایاند. اما توجه داشته باشيد ھيچ نيازی نيست كه ھر چند وقت یك بار دكور اتاق فرزندتان را كاملا ًعوض كنيد. می توانيد كمی خلاقيت به خرج دھيد و یك اتاق دلپذیر برای فرزندتان بسازید كه با گذشت زمان آن نيز متحول شده و ھمراه با نيازھای او رشد كند و این البته بدون خرج كردن كمترین پول خواھد بود. یك استراتژی كوچك برای طراحی اتاقی كه ھمراه با كودك شما رشد كند وجود دارد. اول از ھمه ، پایه و اساس اتاق خود را مستحكم كنيد تابتواند تغييرھای مكرر را تحمل كند به این معنی كه مثلا ًتختخواب دارای كيفيت عالی را انتخاب كنيد. یا كمدھا آنقدر دارای كيفيت عالی باشند كه بتوانندعمر طونی داشته باشند. طرح و رنگ قاليچه یا موكت را نيز طوری انتخاب كنيد كه با تغيير دكوراسيون ھماھنگ باشد. درمرحله دوم، سعی كنيد سن ومرحله رشدكودكتان را در اشيا وطرحھایی منعكس كنيد كه بدون نياز به ھزینه زیاد وبه راحتی قابل تغيير باشند.مثلا ًبه جای اینكه قاليچه ای با طرح یك حيوان فانتزی خریداری كنيد یك تابلو فانتزی با ھمين طرح بخرید. یا به جای اینكه كمد لباس كوچك با طرحھای بچه گانه خریداری كنيدیك كمد بزرگ بخرید و روی آن را با عكسھای مورد پسند كودكان بيارایيد. می توانيد عروسكھای كوچك از دستگيره ھای این كمد بزرگ آویزان كنيد وطرحھای دیگری به كار ببرید تا شكل زیباتر و بچگانه تری به آن ببخشيد. یك چنين كمدی می تواند از جغجغه گرفته تا كاميون و گيتار را در خود جای دھد. پرده ھای اتاق نيز از عناصری ھستند كه عوض كردن آنھا با گذشت سن كودك خرج آنچنانی ندارد اما انتخاب مناسب آنھا می تواند فضای اتاق را دگرگون كند. می توان ميله ھای تختخواب یك كودك نوپا را در آورد و با رنگ آميزی دوباره آن با رنگھای شادتر آن را برای چندسال دیگر برای یك كودك پيش دبستانی مورد استفاده قرار داد و وقتی كودك وارد مدرسه شد می توانيد عروسك تزئينی روی چراغ خواب را بردارید و با تغيير پارچه سایه بان آن را به طرحی دیگردرآورید. آویختن اشيا ی كوچك از دستگيره ھا و گذاشتن چند شیء فانتزی در جلوی آینه اتاق كودك حال و ھوای اتاق راكاملا ًعوض خواھد كرد. می توانيد یك كار دیگر نيز با تخت نوزاد خود انجام دھيد به این ترتيب كه یكی از نرده ھای متحرك را بردارید و با استفاده از تشك خود تخت و اضافه كردن چند بالش فانتزی به آن آنرا به یك نيمكت نشيمن تبدیل كنيد. البته تغيير رنگ آن و نيز افزودن چند شكل فانتزی به آن كمك بيشتری در این جھت خواھد كرد. می توانيد حتی یك چھار پایه كوچك نيز در جلو این نيمكت پرفایده بگذارید تا كودك راحت تر بتواند به روی نيمكت برود. اگر كمد لباس دارای كشوھای متعدد است می توانيد یكی از آنھا را حذف كنيد وبه جای آن یك تخته كشویی كه به بيرون كشيده می شود بگذارید تا كودك پيش دبستانی روی آن به نقاشی بپردازد. ھنگامی به خرید مبلمان برای كودكان می پردازید، به دنبال مدلھا وكيفيت ماندگار باشيد. از خرید وسایلی كه طبق آخرین مد روز ساخته شده اند بخصوص برای كودكان خيلی كم سن كه به سرعت رشد كرده و تغيير وضعيت می دھند خودداری كنيد. از خریداری مبلھایی كه بسيار گوشت آلو ھستند پرھيزكنيد زیرا با جست و خيز بسيار كودك بر روی آنھا خيلی زود پاره خواھند شد. یا از خرید وسایل گرانبھای دارای ارزش ھنری زیاد جداً خودداری كنيد زیرا این وسایل نه تنھا باعث راحتی بيشتر كودك نمی شوند بلكه به این خاطر كه شما ھميشه در مورد این وسایل به كودكتان ھشدار می دھيد موجب آزار او را فراھم می كند. ھمچنين درخرید وسایل چوبی توجه داشته باشيد كه قابل رنگ كردن باشند و بتوان به آسانی رنگ آنھا را عوض كرد. مواردی كه در زیر فھرست شده اند عناصری ھستند كه در اتاق كودك شما به آسانی مورد تعویض قرار گرفته و باعث تغيير فضای آن می شوند. انتخاب مناسب آنھا نشان دھنده سليقه و شخصيت فردی شماست. مثلا ًاگر اتاق نوزادتان را به رنگ صورتی رنگ آميزی كرده بودید، اكنون كه او به یك پسربچه شيطان پيش دبستانی تبدیل شده می توانيد آن را به رنگ آبی تيره رنگ كنيد. این ھزینه ای بيش از یك سطل رنگ برای شما نخواھد داشت. فھرست ما عبارتند از: ١ـ دستگيره درھا و كمدھا ٢ـ سایه بانھا چراغھا و آباژورھا ٣ـ رنگ دیوارھا ۴ـ وسایل جانبی روی دیوارھا ۵ـ چھارچوبھای پنجره ھا ۶ـ قاليچه ھا ٧ـ ملحفه ھای تخت و روتختی ٨ـ روكش ھا مبلھا وصندليھا ٩ـ قفسه ھای متحرك ووسایلی مانند سطل زباله ١٠ـ رنگ مبلمان ١١ـ كوسن ھا

Leave your reply

*
**Not Published
*Site url with http://
*
Product successfully added to the product comparison!