خرید اینترنتی تخت و کمد

خرید اینترنتی تخت و کمد

خرید اینترنتی تخت و کمد

اتاق خوابی دلپذير اتاق خواب یکی از قسمت ھای مھم در خانه است، و اصلی ترین حریم خصوصی در ھر خانه محسوب می شود. شما در اتاق خواب شخصی تان می توانيد بيش از ھر چيز آسایش خود را در نظر گيرید و داشتن احساس راحتی و آسودگی را بر دیگر موارد ترجيح دھيد. بنابراین، برای خود ارزش قائل شوید و با تھيه ی وسایل راحت، امکان داشتن صبحی دلپذیر را فراھم آورید. فرشينه ای زیبا و کارآمد، ھم چنين بالشتک ھای متعدد و رنگارنگ انتخاب کنيد تا به شما حس شعف و سرزندگی را منتقل کنند.

اتاق خوابی دلپذير اتاق خواب یکی از قسمت ھای مھم در خانه است، و اصلی ترین حریم خصوصی در ھر خانه محسوب می شود. شما در اتاق خواب شخصی تان می توانيد بيش از ھر چيز آسایش خود را در نظر گيرید و داشتن احساس راحتی و آسودگی را بر دیگر موارد ترجيح دھيد. بنابراین، برای خود ارزش قائل شوید و با تھيه ی وسایل راحت، امکان داشتن صبحی دلپذیر را فراھم آورید. فرشينه ای زیبا و کارآمد، ھم چنين بالشتک ھای متعدد و رنگارنگ انتخاب کنيد تا به شما حس شعف و سرزندگی را منتقل کنند. به منظور فراھم آوردن خوابی خوش، تشک و تخت خواب باید استاندارد باشند. پس راھنمایی ھا را دنبال کنيد تا به شما برای داشتن یک تخت ایده آل کمک کند: ▪ قبل از خرید، ابتدا مدل ھای مختل تشک خوش خواب را با ھم مقایسه کنيد. ▪ وقتی می خواھيد تخت خوابی را امتحان کنيد، از فروشنده بخواھيد شما را تنھا بگذارد، سپس ھمان طوری که شب ھا می خوابيد، روی آن دراز بکشيد. ▪ در مورد انتخاب تخت مناسب وقت کافی بگذارید و در خرید عجله نکنيد. ▪ اندازه ی تخت خواب مھم است. تخت بزرگتر راحتی بيش تری را نيز به ھمراه دارد . ▪ البته انتخاب تخت و کمد بستگی به اندازه ی اتاق شما ھم دارد. اگر اتاق خواب تان خيلی کوچک است، ابتدا طرحی از مبلمانی که لازم دارید تھيه نموده، ابعاد را به دقت یاد داشت کنيد. ▪ ھر چه می توانيد سرمایه گذاری کنيد. از قدیم گفته اند: ھرچقدر پول بدی، آش می خوری! خرید اینترنتی هم میتوانید داشته باشیدفقط به محکمی و دوام تخت خواب فکر نکنيد، وزن خودتان، ساختار مناسب تخت و موقعيت جای گيری آن در اتاق را نيز در نظر گيرید. ▪ مواظب باشيد. تحت تاثير تبليغات فروشنده قرار نگيرید.

اتاق دلبندان طراحی اتاق کودک باید با روحيه کودکان در تطبيق باشد و باید طوری طراحی شود که تا مدرسه رفتن کودک مورد استفاده قرار گيرد از این رو در طراحی فضاھای کودکان، شناخت کودک اھميتی خاص می یابد و از آنجائی که کودکان دنيای تخيلی خاص خویش را دارند، بسياری از آنان در سنين زیر ٧سال، دنيا را آن طور که باید باشد مجسم می کنند، نه آنگونه که ھست. ھمين امر باعث می شود محيط کودکان آن فضائی نباشد که معمار بدون شناخت، آن را طراحی می کند. آن چنان که وقتی معماری بر نمود ھای سنتی زندگی از طریق تفاوت ھای مفھومی تاثير می گذارد، بر خوردھایی مطرح می شود که قبل از آن به طور کامل پنھان بودند و این چنين است که آشکار و ھویدا می شوند. شکل کلی فضای اتاق کودکان از عناصری منحصربه فرد، برجسته و آنچه بر انگيزنده احساسات وی است، سرچشمه می گيرد. اشکال ھندسی رفتار ادراکی کودک را مورد توجه قرار می دھند و اجازه نمی دھند تا مفاھيم گوناگون در جزئيات تصوری کودکانه مدفون بماند. نقاشی ھای کودکان نشان می دھند که کودکان در تصورات شان، فضا را چگونه می بينند. آنھا به طور دقيق و کامل، (بعنوان کاربر) فضا را قبول کرده و آن را با جزئيات در ترسيماتشان بيان می کنند، که خود مایه تعجب است. کودکان معمولادوست دارند در مورد اینکه اتاق شان چگونه دیده می شود، بحث کنند. آنھا اظھارات مھمی می کنند و نظراتی درباره رنگ اتاق و دیوارھا و مبلمان مناسب خود بيان می کنند و می خواھند در مورد آنھا تصميم بگيرند. بدین گونه کودکان فرضيه طراحان را قطعی خواھند کرد .این فرضيه اساس طراحی خواھد بود که تصور کودکانه، اشکال معماری و شاخص مخصوص به خود را بر می انگيزد، مثل آنچه که، این گونه توسط کودک بيان می شود: شبيه به ماھی است، سر و چشم دارد، مثل قایق است اما بدون پارو. اتاق کودک قلمروئی مخصوص به آنان است.آنجا برای آنان ھمچون جھان بزرگ تصور می شود. آنان در آنجا به موسيقی گوش فرا می دھند، بازی می کنند، در رویاھای خود فرو می روند، کتاب می خوانند و...... از این رو کودک ھمواره در حال جنبش و جنبيدن است و دوست دارد کنجکاوی و کاوش را ھمراه با بازی در دنيای خود انجام دھد، بنابراین محيط اطرافش باید مطابق با فعل و انفعال درون کودک باشد و حواس و حس کنجکاوی او را بر انگيزد. از این رو بھترین فضا ھا جھت کودکان باید رنگارنگ، جاذب، پر مشغله و منظم، پر نشاط ولی با این حال آرامش بخش و در عين حال بی خطر باشد. نائل شدن بدانھا تنھا بوسيله برنامه ریزی دقيق ميسر خواھد بود. از این رو با مد نظر گرفتن موارد زیر خواھيم توانست در ایجاد محيطی مناسب و متناسب با حال و ھوای آنان و ھر آنچه در رشد و تعالی آنان تاثير گذار است، موفق شویم. ١ (مشورت؛ با کودک خود صبحت کنيد و فعاليت ھای مورد علاقه او را بيابيد. توجه کنيد که او از چه چيزھائی لذت می برد.از صفات منحصربه فرد او به دقت مطلع شوید و ببينيد که دوست دارد محيطش چگونه آراسته شود.کودکان باید کمک کنند تا محيط خود را بيا فرینند، بدین گونه آنھا یاد می گيرند، مسئوليت پذیر بوده و برای به ثمر رساندن کيفيت استعداد وجودی خود کوشش کنند. ٢ (قياس و مبلمان؛ طراحی فضای منطبق با شرایط کودکان به طور قطع بستگی به شناخت کافی از ویژگی ھای رشد آنان دارد. خصوصيات جسمی و روانی کودکان در مراحل مختلف رشد، اساس برنامه ریزی فضا و طراحی برای آنان است. اندازه ميز و صندلی، کمد ھای اسباب بازی و نيز ارتفاع مناسب دستگيره درھا، دستشوئی ھا، شير ھا و... ضروری است. اگر فضا و عناصر آن متناسب با اندازه ھای کودکان باشد، آن ھا به سادگی می توانند از فضا ھا و وسایل مربوط به خود استفاده کنند. قطعات متنوع مبلمان، نيمکت، ميز و صندلی، تابلوھا، قفسه ھا و غيره که با مقياس و در حد و اندازه آنان ساخته می شود، اغلب برای ھر بازی شکل ویژه ای به خود می گيرند. ٣ (تقسيمات فضا؛ اتاق کودک باید به طریقی چند منظوره طراحی شود و از آنجائی که کودکان از اتاق شان برای بسياری از فعاليتھا در کنار استراحت و خواب استفاده می کنند، تقسيمات و قلمرو ھای خاص و مشخص خود را طلب می کند. از قبيل فضائی برای مطالعه و بازیھای مھيج و ھمچنين فضائی برای سرگرمی. فضای بازی باید در کنار فضای خواب و استراحت کودک و در ارتباط مناسب با آن طراحی شود. تجھيزات مورد نياز در فضای بازی شامل قفسه و صندلی، پارک کودک و .... است. در صورتی که یک اتاق به طور مشترک متعلق به دو فرزند است، بھتر است فضای اتاق به نحوی تقسيم شود که ھر یک از فرزندان بخشی را متعلق به خود بدانند. این کار با استفاده از یک پارتيشن مشبک چوبی به ارتفاع حداکثر یک و نيم متر، قفسه ھای قابل انعطاف اسباب بازی ھا و یا کتابخانه دو سویه امکان پذیر است. ۴ (محدودیت ھا؛ کودک در این مرحله کنجکاو و بی باک است. تا آنجائی که ھيچ گونه اطلاعی از خطر ندارد. از این رو با ایجاد قفسه ھا نه تنھا اشيائی مانند بطری و دارو در ارتفاعی مناسب و بدور از دست کودک در امان است بلکه محيط نيز نظمی دوچندان می یابد. ۵ (رنگ؛ رنگھای روشن به چشم بچه ھا با شکوه ھستند. برای دیوارھا از کاغذ دیواری رنگی و یا رنگ شاد استفاده کنيد و رنگ و بافت را به آنھا اضافه کنند. می توانيم حریم ھا و ھمچنين لبه ھای دیوار را مشخص و برجسته کنيم و ابر ھا و ستارگان را بر سقف اضافه کنيم. کودکان رنگھای تابناک و درخشنده را دوست دارند. اما شما می توانيد با به کار بردن رنگھای شاد و تابناک در روی ھر دیوار محدوده ھای رنگی را نيز معين کنيد. رنگھای شاد و شفاف و آزاد، تصور کودکانه را بر می انگيزند و آنان را به آفرینش و خلاقيت تشویق می کنند. ھمچنين پيدایش یا ظھور دیوارھای روشن از قبيل استفاده از کارکترھای کارتونی و مانند آن در دیوارھای اتاق ھای کوچک می تواند بسيار مفيد باشد. اگر ھر یک از دیوارھای اتاق به یک رنگ درآید، فضایی شاد و جذاب، بدون نياز به تزیينات بسيار فراھم می آید. رنگ ھای زرد و سبز در کنار رنگ سفيد دیوارھا علاوه بر آنکه باعث جلوه ھرچه بيشتر وسایل اتاق می شوند، با روحيه بالندگی و سرزندگی کودکان نيز متناسب اند. از یک نوع پارچه طرح دار برای پرده و روتختی و... استفاده کنيد. ھمان طرح پارچه برای آباژور اتاق کودکان و قاب عکس ھم می تواند استفاده شود. اگرھنگام تعویض روتختی، پرده اتاق نيازی به تعویض ندارد. از پارچه جدید به عنوان وان پرده استفاده کنيد و یا آن را به صورت نواری پایين پرده بدوزید؛ یا طرح ھای آن را روی پرده تکه دوزی کنيد. به جای پرده می توانيد از حصيرھای ریزبافت آفتاب گير استفاده کنيد و سطح آن را نيز ھماھنگ با سایر قسمت ھای اتاق نقاشی کنيد. ۶ (روشنائی؛ فضاھائی با نور طبيعی و شفاف اثر مثبت بر کودکان دارند. به عبارت دیگر اتاق ھای تاریک با نور مصنوعی و نامناسب اثر منفی در پی خواھند داشت. از این رو گزیدن نحوه و ميزان روشنائی در اتاق کودک اھميتی بس مھم را ایفا می کند و تاثير مھمی در خواندن و نوشتن و ایجاد آرامش و تمرکز آنان دارد. نور مناسب فضا را جھت محيطی آرام و مناسب جھت مطالعه محصور می کند. بررسی تاثير ميزان نور در شب نيز در روحيه آنان حائز اھميت است. ٧ (پنجره ھا؛ پنجره و جھت آن در اتاق کودک اھميتی ویژه دارد.از طریق آن نور به داخل می تابد و شادابی و سحرخيزی را به بار می آورد. کودک پنجره ھای را که در تقابل و مرتبه چشمانش است، بيشتر دوست دارد، تا مجبور نباشد برای نگاه کردن به خارج خود را با بکشد. از سوی دیگر کودکان از ميان پنجره ھا حرکت خورشيد را دنبال می کنند و تا زمانی که به محل مشخصی برسد و غروب کند، فعاليت ھای خود را خاتمه می دھند

Leave your reply

*
**Not Published
*Site url with http://
*
Product successfully added to the product comparison!