سرویس خواب نوزاد با قیمت

سرویس خواب نوزاد با قیمت

سرویس خواب نوزاد با قیمت

اتاق کودک در خانه ای که نوزادی در آن باشد پرداختن به تزیين اتاق نوزاد از اھميت زیادی برخوردار است. پدر و مادرھایی که در شرف بچه دار شدن ھستند بيشتر وقت خود را صرف تزیين اتاق نوزاد خود می کنند. آراستن و دکور بندی اتاق کودک،بيش از اینکه ھزینه در بر داشته باشد،به حوصله و خلاقيت نياز دارد. روانشناسان معتقدند که اتاق کودک باید تا حد امکان ساده ولی کارآمد باشد. اگر قرار است اتاق کودک یا نوزاد خود را بيارایيد توجه داشته باشيد که ھمه موارد در زمينه سلامت جسمی و روحی فرزند خود را در نظر بگيرید

اتاق کودک در خانه ای که نوزادی در آن باشد پرداختن به تزیين اتاق نوزاد از اھميت زیادی برخوردار است. پدر و مادرھایی که در شرف بچه دار شدن ھستند بيشتر وقت خود را صرف تزیين اتاق نوزاد خود می کنند. آراستن و دکور بندی اتاق کودک،بيش از اینکه ھزینه در بر داشته باشد،به حوصله و خلاقيت نياز دارد. روانشناسان معتقدند که اتاق کودک باید تا حد امکان ساده ولی کارآمد باشد. اگر قرار است اتاق کودک یا نوزاد خود را بيارایيد توجه داشته باشيد که ھمه موارد در زمينه سلامت جسمی و روحی فرزند خود را در نظر بگيرید. - اتاق نوزاد خود را طوری طراحی کنيد که قابليت به روز شدن متناسب با رشد سنی فرزندتان را داشته باشد. - به کار بردن کاغذ دیواری در اتاق کودک یکی از روش ھایی است که به وسيله آن می توان به اتاق حالت بچگانه داد. به طور معمول اتاق دخترھا را با کاغذ دیواری عروسکی و رنگ صورتی تزیين می کنند و اتاق پسرھا را با کاغذ دیواری راه راه و اغلب به رنگ آبی. اما این یک اصل نيست و شما می توانيد با توجه به وسایلی که در اتاق قرار دارد از رنگ ھای دیگری نيز استفاده کنيد. - وجود یک مبل راحت و نرم در اتاق کودک از اھميت زیادی برخوردار است،چون نوزاد در روزھا و ماھھای اول تولد به مراقبت زیادی نياز دارد و پدر و مادر وقت زیادی را در اتاق نوزاد می گذرانند پس یک مبل می تواند کارایی زیادی در آنجا داشته باشد. - بھتر است قفسه و کمدھایی در اطراف تخت نوزاد قرار گيرد تا وسایل مورد نياز را در آنھا گذاشته تا ھمه وسایل نزدیک دستتان باشد. - سبد یا سطل کوچکی در گوشه اتاق برای لباس ھای کثيف نوزاد می تواند نقش مھمی را در اتاق کودک ایفا کند. - کودکان بيش از بزرگترھا به تنوع علاقه دارند،برای ایجاد این تنوع لازم نيست کارھای پرھزینه انجام دھيم برعکس می توان با کمترین ھزینه نتایج فوق العاده ای به دست آورد،به طور مثال می توان رنگ و پوشش تخت و وسایل اتاق را تعویض کنيم. - باید توجه داشت که از تخت خواب یا مبلمانی که زوایا و گوشه ھای تيز و برنده دارند استفاده نگردد. - رنگ ھایی که در اتاق کودک استفاده می شود نباید سرد و کسالت آور باشد و بھتر است از رنگ ھای شاد مثل قرمز،نارنجی،... استفاده شود. - خوب است در اتاق کودک ھميشه فضایی خالی برای جست و خيز کودک مھيا باشد

اتاق کودک

 ١ 

 ٢ (رنگ ھای متناسب برای اتاق کودک ببينيد کودکتان به چه رنگی علاقه دارد. اگر ھنوز سنش به حدی نرسيده که به خوبی بتواند صحبت کند یک جعبه مداد رنگی جلویش بگذارید تا خود یکی از رنگ ھایی را که دوست دارد انتخاب کند. کودکان بزرگتر خود می توانند به شما بگویند که دوست دارند اتاقشان چه رنگی باشد. یادتان باشد که اولویت با علاقه بچه ھاست. سعی نکنيد مدل و رنگ دلخواه خودتان را به زور به بچه ھا تحميل کنيد.شخصيت آنھا از ھمين سنين شکل می گيرد و اتاقشان می تواند آینه خوبی برای نشان دادن شخصيتشان باشد. البته منظورم طرح و رنگ غير معقول آنھا نيست.باید محدودیت تعيين کنيد اما بازھم آنھا را در انتخابشان آزاد بگذارید.

 ٣ (اتاق کودکتان را با باتکار تزیين کنيد از تخيل و ابتکارتان استفاده کنيد و از کودکتان نيز برای رنگ کردن اتاق کمک بخواھيد. دیوارھای اتاق ميتواند به طرز مبتکرانه ایی با نقاشی ھای کودکتان تزیين شود.ميتوانيد از آلبوم ھا و عکس ھای ویژه در مجلات و اینترنت در این زمينه کمک بگيرید. دکوپاژ نيز برای خلق یک اتاق رویایی و خاص برای کوکتان جالب است.

 ۴ (مبلمان اتاق کودک با وجود طراحی ھای جالب و خاص برای مبلمان اتاق کودک موجود در بازار کار شما کمی ساده تر شده است. ميتوانيد اتاق دخترتان را مثل اتاق پرنسس ھا به رنگ صورتی و رمانتيک تزیين کنيد. یا اتاق پسرتان را به شکل اتاق قھرمانان طراحی کنيد که مثلاتختخوابش به شکل ماشين مسابقه باشد. یا بسياری طرح ھای دیگر که مطابق با علاقه و روحيه کودکتان باشد

Leave your reply

*
**Not Published
*Site url with http://
*
Product successfully added to the product comparison!