اتاق میهمان

اتاق میهمان

اتاق میهمان

اتاق ميھمان و امکانات آن ما ایرانی ھا معموًلا از آمدن ميھمان ھميشه استقبال کرده ایم و آمدن ميھمان و پذیرایی از آن را یک اتفاق ميمون می دانيم. بعضی از ميھمان ھای ما از شھرھای دیگر کشور ميھمان ما می شوند و طبيعتاً شب را ھم ميھمان ما ھستند. اما ھميشه تدارک دیدن سفره چند رنگ و پذیرایی بدون توقف نشانه ميھمان نوازی نيست. آماده کردن فضایی برای استراحت ميھمانان ما شاید فضایی راحت تر را برای ميھمانان ما فراھم کند. شما اگر اتاق یا بخشی از خانه را پيش از رسيدن ميھمان ھا آماده کنيد، قطعاً پذیرایی از ميھمانان برای شما ھم ساده تر می شود.

تاق ميھمان و امکانات آن ما ایرانی ھا معموًلا از آمدن ميھمان ھميشه استقبال کرده ایم و آمدن ميھمان و پذیرایی از آن را یک اتفاق ميمون می دانيم. بعضی از ميھمان ھای ما از شھرھای دیگر کشور ميھمان ما می شوند و طبيعتاً شب را ھم ميھمان ما ھستند. اما ھميشه تدارک دیدن سفره چند رنگ و پذیرایی بدون توقف نشانه ميھمان نوازی نيست. آماده کردن فضایی برای استراحت ميھمانان ما شاید فضایی راحت تر را برای ميھمانان ما فراھم کند. شما اگر اتاق یا بخشی از خانه را پيش از رسيدن ميھمان ھا آماده کنيد، قطعاً پذیرایی از ميھمانان برای شما ھم ساده تر می شود. اما اینکه چه کارھایی بکنيد تا به ھنگام آمدن ميھمان، پذیرایی برای شما آسان شود. برای این کار، شما می توانيد اتاق کار، اتاق کودک و یا گوشه ای از خانه را به این امر اختصاص دھيد. راه ھای زیر ھم می تواند شما را بيشتر کمک کند.

 - اضافه کردن یک تخت ب: اضافه کردن تخت به معنی استفاده از تشک یا تخت خوابی جدید  است. معمولاً استفاده از صندلی ھای تخت شو یا کاناپه ھای بزرگ برای استفاده در چنين مواردی بسيار نامناسب است.

 - فضای مناسب: بعضی از افراد عادت دارند وسایل را از داخل چمدان خارج نکنند و از داخل ھمان استفاده کنند. اما بعضی دیگر معموًلا وسایل را از داخل ساک و چمدان خارج می کنند. پس باید کمد و یا کشویی مخصوص لباس را برای ميھمانان خالی کرد. سعی کنيد روی ميز اتاقی که در اختيار ميھمانان قرار می دھيد را خالی کنيد تا وسایل شخصی را روی آن قرار دھند.

 - جزئيات: قرار دادن بعضی وسایل از اتکای ميھمان به ميزبان جلوگيری می کند. به طور مثال قرار دادن یک ساعت زنگ دار به ميھمان کمک می کند تا ھر ساعتی که لازم بود، خودش بيدار شود. ھر یک از وسایل زیر را ھم اگر اضافه دارید در اختيار ميھمانان قرار دھيد. پنکه، تلفن و تلویزیون. البته اگر در خانه از آن اضافه دارید. در مورد دستشویی و حمام ھم این کار یعنی احترام به ميھمان ھا. قرار دادن یک صابون اضافی، شامپو و حوله دست و صورت، در صورتی که ميھمان این وسایل را ھمراه نداشته باشد، او را خوشحال خواھد کرد.

 - حریم شخصی برای ميھمان: مشکل اصلی ھمه ما این است که گمان می کنيم لحظه ای نباید ميھمان را تنھا گذاشت و در تمام لحظات در اتاقی که به او اختصاص داده ایم کنارش باشيم. قبل از اینکه او به شما بگوید می خواھد مختصر استراحتی کند، یا کمی مطالعه کند، شما پيشنھاد بدھيد.

چند پيشنھاد زیر را ھم برای ایجاد یک فضای خصوصی برای ميھمانان خود بخوانيد. بعضی از درھا را ببندید. اگر خانه خود را تغيير شکل داده یا از ابتدا به شکلی بوده که بخش ھای مختلف آن به وسيله درھای زیاد به ھم متصل می شوند، بعضی از درھا را ببندید. به طور مثال اگر حمام شما ھم از اتاق راه دارد و ھم از سمت سالن پذیرایی، در سمت سالن را ببندید.

 - کليد اضافی: برای ميھمان ھایی که چند روزی قصد اقامت دارند. پيشنھاد می شود کليد اضافی خانه را در اختيار آنھا قرار دھيد. به این ترتيب ھم شما به عنوان ميزبان و ھم ميھمان شما راحت خواھند بود.

- برای ميھمان خود وسایل آشپزخانه را دم دست و دسترسی به مواد نوشيدنی و خوردنی را در سھولت قرار دھيد. به این ترتيب ميھمان برای نوشيدن یا خوردن چيزی دچار رودربایستی نمی شود.

 - وسایل شست وشوی لباس ھم در اختيار ميھمانان قرار دھيد. این کار به ميھمانان امکان شستن لباس ھایشان را می دھد. اتو و سایر وسایل مورد نياز را ھم در دسترس قرار دھيد. لباس ھای ميھمانان شما قطعاً در ساک یا چمدان چروک شده است.

 - اگر خانه شما دوبلکس است و در ھر دو طبقه امکان اسکان ميھمان خود را دارید، طبقه با را برای ميھمان خود انتخاب کنيد

Leave your reply

*
**Not Published
*Site url with http://
*
Product successfully added to the product comparison!